About Us

 

1. บริษัทได้จัดทำและได้การรับรองระบบ ISO2008:9001 วันที่ 1 ธันวาคม 2010 จาก BUREAU VERTIAS ด้านผลิตภัณฑ์การรับรอง

2. ผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสารต้องห้ามและจุลินทรีย์ ตามมาตรฐานกระทรวงฯ คุ้มครองผู้บริโภค ฉบับ 295 (2548)

ปี 2009
ปี 2010
ปี 2012
ปี 2013
ปี 2014
ปี 2015
ปี 2016
ปี 2017
ปี 2023
 
      
 
3. เครื่องมือตรวจสอบเครื่องวัด สอบเทียบจาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มีมาตรฐานรับรอง ISO/IEC17025:2005